OCENIANIE - ZACHOWANIE UCZNIA

 

Kryteria oceniania w poszczególnych klasach w systemie punktowym       KLASA 1        KLASA 2       KLASA3     ZACHOWANIE

Opisowa ocena z zachowania

A. Opisowa ocena z zachowania

B. Koncepcja i kryteria

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

  1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

·        Sumiennie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy.

·         Jest systematyczny, obowiązkowy i punktualny.

·        Utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

·        Przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania

  1. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

·        Jest koleżeński i uczciwy w kontaktach międzyludzkich

·        Szanuje własność osobistą i społeczną.

·        Potrafi opanować własne negatywne emocje, ujawniać swoje pozytywne.

·        Jest tolerancyjny wobec innych, np. poglądów religijnych, wad rozwojowych , ułomności, narodowości.

  1. Dbałość o honor i tradycję szkoły

·        Umie szanować symbole narodowe i zachowuje właściwą postawę na uroczystościach szkolnych i państwowych.

·        Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

·        Godnie reprezentuje klasę i szkołę na konkursach, imprezach szkolnych i międzyszkolnych.

  1. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

·        Używa w mowie potocznej pięknego, polskiego języka.

·        Stosuje zwroty grzecznościowe wobec dorosłych i rówieśników.

  1. Dbałość o bezpieczeństwo własne i zdrowie własne oraz innych osób.

·        Przestrzega zasad bezpieczeństwa.

·        Pomaga młodszym , niepełnosprawnym i osobom starszym.

·        Prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła.

  1. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

·        Przestrzega zasad i norm funkcjonujących w grupie.

·        Umie przyznać się do błędów i przeprosić.

 1. Motywacyjny system zachowania

a)      Każdy uczeń za poprawne zachowanie otrzymuje umowny znaczek do dzienniczka na zajęciach w ciągu każdego dnia nauki.

b)      Za złamanie ogólnie przyjętych zasad w ciągu dnia uczeń otrzymuje punkty karne.

                        0 pkt. karnych – czerwona kropka

                        1 – 2 pkt. karne – żółta kropka

                        3 – 4 pkt. karne – niebieska

                5 i więcej pkt. karnych – czarna kropka

c)      Na koniec każdego miesiąca następuje sumowanie zebranych znaczków:

-         jeśli uczeń w ciągu miesiąca zebrał tylko znaczki czerwone lub czerwone i trzy znaczki innego koloru, otrzymuje medal za bardzo dobre zachowanie,

-         Jeśli uczeń otrzymał więcej niż trzy znaczki innego koloru niż czerwone w ciągu z całego miesiąca , nie zostaje nagrodzony. 

 1. Skala ocen z zachowania

Do dziennika lekcyjnego nauczyciel wpisuje odpowiednie symbole literowe przyporządkowane odpowiednim kropkom:

·        Kropka czerwona – symbol A  – jest wzorem pod każdym względem

·        Kropka żółta  - symbol  B– reprezentuje właściwą postawę

·        Kropka niebieska – symbol  C - reprezentuje właściwą postawę, zdarzają mu się jednak pewne niedociągnięci

·        Kropka czarna – symbol  D – brak właściwej postawy.

c)      Na koniec każdego miesiąca następuje sumowanie zebranych znaczków:

-  jeśli uczeń w ciągu miesiąca zebrał tylko znaczki czerwone lub czerwone i trzy znaczki innego koloru, otrzymuje medal za  bardzo dobre zachowanie,

-  jeśli uczeń otrzymał więcej niż trzy znaczki innego koloru w ciągu całego miesiąca, nie zostaje nagrodzony.

4. Oceny bieżące – punktowe

A. Koncepcja i kryteria

a)      Punktowy system oceniania poszczególnych wysiłków, umiejętności i wiedzy uczniów w skali od 1-6 pkt. pozwoli na uwypuklenie najmocniejszych stron każdego ucznia, a jednocześnie ukaże jego najsłabsze strony ujawniając materiał do wyćwiczenia, powtórzenia, utrwalenia, ukaże również systematykę pracy ucznia i rozwój jego postępów.

b)      Nauczyciel może zastąpić punkty indywidualne wybranym i ustalonym z rodzicami symbolem odpowiadającym określonej liczbie punktów.

c)      System punktowy jest w całości dostosowany i przyporządkowany poziomom wymagań. Ma to na celu wykazanie, jakie umiejętności są niezbędne uczniowi do dalszego poszerzania wiedzy, które są potrzebne dalszemu rozwojowi oraz te, dzięki którym mógłby rozwijać swoje zainteresowania.

d)      Oceny bieżące – punktowe nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego i dzienniczka ucznia, uwzględniając materiał zawarty w wybranym przez siebie programie nauczania, przewidywanym na dany rok kształcenia.

e)      Nauczyciel na początku każdego semestru przypomina rodzicom i uczniom kryteria wymogów w systemie punktowym.

f)        Nauczyciel przynajmniej raz na dwa miesiące informuje rodziców o postępach jego dziecka.

 

B. Skala punktowego systemu oceniania

-  bark poprawności wykonania zadania, pomimo podjęcia próby i włożonego wysiłku                 - 1 punkt

-  poziom konieczny                  – 2 punkty

-  poziom podstawowy               – 3 punkty

-  poziom rozszerzający             – 4 punkty

-  poziom dopełniający               - 5 punktów

-  poziom wykraczający             – 6 punktów

a)      Zakres wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia:

-  konieczny    – K (zakres wiadomości i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w szkole i w życiu)

-  podstawowy – P (opanowanie treści ważnych i uniwersalnych, stanowiących podstawę percepcji treści na wyższych poziomach)

b)      Zakres wiadomości i umiejętności, które są potrzebne do dalszego rozwoju

-  rozszerzający – R (elementy treści trudniejszych, ale niezbędnych na danym etapie kształcenia)

-  dopełniający  – D (opanowanie pełnego zakresu treści kształcenia, zawierającego elementy trudne do opanowania i wymagające transferu wiedzy)

d)      Zakres wiadomości i umiejętności, dzięki którym uczeń może rozwijać swoje zainteresowania

-  wykraczający – W ( czynności, które nie należą do treści poznawanych w danej klasie. Zależą od zainteresowań ucznia)

5. Dodatkowe zajęcia edukacyjne

a)      Wprowadzone przez Dyrektora Szkoły dodatkowe zajęcia edukacyjne są traktowane jako obowiązkowe.

b)      Ocenianie ucznia odbywa się na ogólnych zasadach, przy czym ocena roczna nie ma wpływu na promocję ucznia

c)      Roczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisuje się w przeznaczonym do tego odpowiednim miejscu w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym

 

 

OCENA OPISOWA Z ZACHOWANIA

 1. ( A) Jest wzorem pod każdym względem

Uczeń, sumiennie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy.

Jest systematyczny, obowiązkowy i punktualny. Utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy. Przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania. Jest koleżeński i uczciwy. Szanuje własność osobistą i społeczną. Jest tolerancyjny wobec innych. Szanuje symbole narodowe i zachowuje właściwą postawę na uroczystościach szkolnych i państwowych. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły oraz godnie ją reprezentuje. Używa w mowie potocznej pięknego, polskiego języka. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Chętnie pomaga innym. Prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła. Przestrzega zasad i norm funkcjonujących w grupie. Umie przyznać się do błędów i przeprosić.

 1. (B) Reprezentuje właściwą postawę.

Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć i  stara się aktywnie w nich uczestniczyć.

Stara się być systematyczny, obowiązkowy i punktualny. Utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy. Przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania. Jest koleżeński i uczciwy. Szanuje własność osobistą i społeczną. Jest tolerancyjny wobec innych. Szanuje symbole narodowe i zachowuje właściwą postawę na uroczystościach szkolnych i państwowych. Stara się aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły . Używa w mowie potocznej pięknego, polskiego języka. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Stara się pomagać innym. Prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła. Przestrzega zasad i norm funkcjonujących w grupie. Umie przyznać się do błędów i przeprosić.

 1. (C) Reprezentuje właściwą postawę, zdarzają mu się jednak pewne niedociągnięcia

Uczeń często przygotowuje się do zajęć i  stara się aktywnie w nich uczestniczyć.

Stara się być systematyczny, obowiązkowy i punktualny. Utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy. Przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania. Jest koleżeński i uczciwy. Szanuje własność osobistą i społeczną. Jest tolerancyjny wobec innych. Szanuje symbole narodowe i zachowuje właściwą postawę na uroczystościach szkolnych i państwowych. Stara się aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły . Używa w mowie potocznej pięknego, polskiego języka. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Stara się pomagać innym. Prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła. Przestrzega zasad i norm funkcjonujących w grupie. Umie przyznać się do błędów i przeprosić.

 1. (D) Brak właściwej postawy.

Uczeń często nie przygotowuje się do zajęć i  biernie  w nich uczestniczy.

Jest niesystematyczny i nieobowiązkowy. Nie zawsze utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy. Nie przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania. Jest  mało koleżeński, nie zawsze uczciwy. Nie szanuje własności osobistej i społecznej. Przejawia brak tolerancji wobec innych. Zna symbole narodowe , nie potrafi właściwie zachować się podczas uroczystości szkolnych i państwowych. Biernie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły . Nie zawsze używa w mowie potocznej pięknego, polskiego języka. Ma problem z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Nie przestrzega zasad i norm funkcjonujących w grupie. Nie umie przyznać się do błędów i przeprosić.